קומיוניטי במחקר

בעשור האחרון קומיוניטי מלווה תהליכי מחקר, הן ברשויות המקומיות והן בגופים ציבוריים. ובכלל זה: מחקרי ניקיון במסגרת ק"ק ניקיון של המשרד להגנה"ס, הערכה מלווה לתהליכי הטמעה בקהילה, מיפויים קהילתיים ועוד.

מחקר נשים כסוכנות שינוי סביבתי בחברה הערבית

מחקר מצב הסביבה בחברה הערבית

קרן יד הנדיב

מחקרי ניקיון במסגרת ק"ק ניקיון

מחקר שיתוף קהילות במרחבי נחלים

החלה"ט

מחקר קיימות עירונית

מכון ירושלים

מחקר שינוי התנהגות בתחום הטיפול בפסולת