מחקר קיימות עירונית מכון ירושלים

פרויקט "קיימות עירונית" הוא יוזמה של מכון ירושלים למחקרי מדיניות, המתמקד בעיר מתוך הבנה שזוהי הזירה בה מתרחשת רוב הפעילות האנושית. ד"ר עידית אלחסיד הצטרפה לצוות המומחים  אשר בחנו תהליכים ופעילויות במגוון תחומי ההתנהגות בערים וגיבשו מקבץ המלצות מדיניות לקידום שינויי התנהגות לשם השגת אורח חיים מקיים ברשויות המקומיות. כל זאת מתוך הבנה כי לקהילה מקומית יש כוח רב בקידום אורח חיים עירוני מקיים וכי ניתן לחזק את הקהילה באמצעות פיתוח שחקני אמצע עירוניים – מקרב בעלי תפקידים בעירייה או מתוך הקהילה עצמה. כך גובשו כלים כגון הקמת "חממות" – מסגרות המהוות מרחב תומך ליזמות קהילתית מקומית; יצירת אזורים "דלי ביורוקרטיה" שיאפשרו למנגנון העירוני להיענות לעשייה וליוזמות ייחודיות הצומחות מהקהילה או לבחון רעיונות חדשים מחוץ לקופסה ועוד.

במסגרת המחקר פעלנו במעבדה העירונית באשדוד, בה נבדק נושא הטיפול בפסולת כמקרה מבחן לניסיונן של רשויות מקומיות להוביל מהלך לשינוי יחסם של התושבים לפסולת ולטיפול בה במסגרת פרויקט ההפרדה במקור – בפרויקט זה נבנתה תשתית מאפשרת לתושבי העיר להפריד את הפסולת לשני זרמים: רטוב-אורגני שיועבר לקומפוסטציה ולהפקת אנרגיה, ויבש – כל השאר )מלבד הפסולת למיחזור, כמו בקבוקים, אריזות ונייר(. במעבדה נבחנה יכולת הממסד, במקרה זה הרשות המקומית, לייצר שינוי בדפוסי ההתנהגות של התושבים באמצעות הקהילה ונבדקו הגורמים החברתיים והתרבותיים המעודדים את התושב להטמיע התייחסות סביבתית מחד, ומהם החסמים המונעים את אימוצן של הפרקטיקות הנדרשות להפרדת הפסולת מאידך.