מחקר שינוי התנהגות בתחום הטיפול בפסולת

מחקרה של ד"ר עידית אלחסיד עסק בהרגלי הטיפול בפסולת בזיקה לזהות של קהילות מקומיות – מקרה בוחן בקהילות המועצה האזורית רמת הנגב והמועצה המקומית ירוחם. המחקר, שהתבצע בהנחייתה של פרופ' רקפת סלע-שפי, הוא בין המחקרים הראשונים בישראל אשר ביקש לענות על השאלות הפשוטות המעסיקות (או האמורות להעסיק) הן את קובעי המדיניות הן את ארגוני הסביבה השונים: מדוע נשאר הציבור אדיש יחסית לשאלות הקשורות ברווחה הסביבתית, ומדוע אינו נוטה לשתף פעולה עם תכניות ויזמות בתחום זה, כגון טיפול מיטבי בפסולת המצטברת והמהווה איום ממשי, בריאותי וסביבתי כולל.

כך, בחן המחקר את הקשר שבין הזהות החברתית של הפרט בתוך הקהילה לבין דפוסי הפעולה היומיומיים שלו – ובמקרה זה הרגלי הטיפול בפסולת, בהנחה שנורמות תרבותיות ותפיסת הזהות העצמית והחברתית של האדם משפיעות משמעותית גם על אורחות חייו. המחקר התבצע באמצעות ראיונות עומק וניתוח עמדתם ויחסם של תושבי שתי קהילות בדרום הארץ – ירוחם והמועצה האזורית נגב – לנושא הפסולת בכלל ולנושא הטיפול בה ברמה הביתית בפרט. אוכלוסיות אלו הוצגו כמקרה מבחן לקשר בין זהות קהילתית, ולאימוצן של פרקטיקות שונות לטיפול בפסולת.